บริษัท Payroll Outsource บริการเอาท์ซอร์สจัดทำเงินเดือนพนักงาน ( บริษัท Payroll Outsourcing Service)

การจัดการเรื่องเงินเดือนของพนักงาน เป็นงานที่มีความสำคัญมากของทุกองค์กร จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และรวมไปถึงการรักษาความลับเรื่องเงินเดือนของพนักงาน เพื่อลดปัญหาและความยุ่งยากต่างๆในการจัดการภายในองค์กร บริษัทเอาท์ซอร์ส บริการ จัดทำเงินเดือนจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่หลายๆองค์กรเลือกใช้ ทำให้องค์กรประหยัดเวลาในการบริหารจัดการด้านงานเอกสารและงานธุรการต่างๆ  การคำนวณเงินเดือน รายได้ ภาษี เรื่องประกันสังคม สวัสดิการ และระบบเอกสารต่างๆ

ประเภทการให้บริการ

1.บริการรับทำเงินเดือน

 • คำนวณวัน-เวลาเข้าออกงาน ขาด ลา มาสาย ค่าล่วงเวลา โอทีของพนักงาน
 • จัดทำรายงานข้อมูลเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • จัดทำรายงานเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษี ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน
 • จัดทำข้อมูลรายงานเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก
 • จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงาน

2.บริการงานธุรการและบุคคล

 • บริการกองทุนประกันสังคม
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
 • แจ้งเข้าและแจ้งออกจากผู้ประกันตน
 • ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
 • ขอรับเงินชดเชย กรณีเคลมค่ารักษาพยาบาล
 • บริการเกี่ยวกับกองทุนทดแทน
 • นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 • ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน