ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท เอ้าท์ซอร์ส
(EMS OUTSOURCING)

บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (Executive Marketing Services Co,Ltd.) เป็น บริษัทเอ้าท์ซอร์ส (Outsource) ให้บริการ สรรหาพนักงาน (Recruitment) รับจัดงานอีเว้นท์ งานออแกไนเซอร์ (Event & Organizer Agency) จัดงานพิธีต่างๆ (Ceremony) รวมถึงให้บริการดูแลระบบเอกสาร (Document Services)

บริการเอ้าท์ซอร์ส OUTSOURCE SERVICES

บริษัท Recruitment agency serviceS

         เมื่อการหางานในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย และมีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก ช่องทางที่จะลดภาระ ลดเวลาในการหางาน จึงต้องมีตัวช่วย และทำให้เรามองเห็นช่องทางในการลดปัญหาเหล่านี้ ทางเราจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทจัดหางานขึ้น (Recruitment Agency) เพื่อเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้า สรรหา จัดหา เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่มีความต้องการ ด้วยประสบการณ์และความรู้ รวมไปถึงความเข้าใจในประเภทธุรกิจต่างๆ บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในการสรรหา จัดหา คัดเลือก พนักงานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจในบริษัทต่างๆ

ประเภทการให้บริการจัดหางาน

1.ระดับ Management  ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

2.ระดับทั่วไป ปริญญาตรีขึ้นไป

3.ระดับ Operation  ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษา ป.ว.ช./ ป.ว.ส 

เช่น พนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานออฟฟิศ, พนักงานแอดมิน, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี, พนักงานประชาสัมพันธ์, เลขานุการ, พนักงานรับโทรศัพท์, พนักงานจัดซื้อ, พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานเดินเอกสาร, พนักงานตรวจนับคัดนับแบงค์ธนบัตร, วิศวกร, ไอที, Call Center Agent, IT Outsource, Network,Help desk, IT support, Programmer, Engineerฯลฯ

ข้อดีของบริการจัดหางาน

 • สามารถคัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้นตามคุณสมบัติที่ลูกค้าวางไว้
 • สามารถคัดเลือกผู้สมัคงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าที่สุด
 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน
 • ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา,คัดสรรพนักงาน
 • มีระยะเวลารับประกัน และ สามารถขอเปลี่ยนแปลงพนักงานได้
 • บริษัทลูกค้าสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น    

 

บริษัท Outsourcing serviceS บริการเอาท์ซอร์ส

          บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) คือการบริการที่ลูกค้าบริษัทหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีความประสงค์จะให้บริษัทเอาท์ซอร์ส ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ บริหาร ดำเนินการ จัดการหรือดำเนินการแทน แนวคิดของการ Outsource จึงเกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการเช่น การแข่งขันทางด้านธุรกิจและด้านการบริการแก่ลูกค้าที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความล่าช้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทเอาท์ซอร์ส ทำให้องค์กรนั้นๆสามารถปรับปรุงจุดมุ่งหมายขององค์กรนั้นๆ มุ่งประเด็นไปที่ธุรกิจหลักและลดปัญหาในลักษณะงานที่สามารถลดขั้นตอนได้ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทการให้บริการเอาท์ซอร์ส

1.บริการเอาท์ซอร์สด้านทรัพยากรบุคคล  (HR Outsourcing Service)

ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทเอาท์ซอร์ส จะเริ่มให้บริการตั้งแต่การสรุปตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติของพนักงานกับบริษัทลูกค้า โดยมีการสรรหา คัดเลือก ทำสัญญา ผู้สมัครงาน ดูแลควบคุมพนักงาน ตลอดจนทำสัญญาสินสุดการจ้างงาน

กระบวนการดำเนินการด้านเอาท์ซอร์ส

 • การคัดสรร สรรหาผู้สมัครงาน
 • การจัดเตรียมสัญญาจ้าง
 • การประสานงานเซ็นสัญญาจ้างงาน
 • การจัดเก็บประวัติพนักงาน
 • การจัดเตรียมเอกสารประเมินผ่านทดลองงาน
 • บริหารจัดการงานสวัสดิการพนักงาน
 • ปรับปรุงข้อมูล และแฟ้มประวัติพนักงาน
 • การจัดเตรียมเอกสารลาออก และแจ้งลาออก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม และอื่น ๆ

2.บริการเอาท์ซอร์สด้านไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Outsourcing Service)

บริษัทให้บริการในด้านของการทำ IT Outsource โดยการจัดหาบุคคลากรด้าน IT ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางตามที่ลูกค้าต้องการ แบบประจำ แบบชั่วคราว แบบสัญญาจ้าง  

3.บริการเอาท์ซอร์สจัดทำเงินเดือนพนักงาน (Payroll Outsourcing Service)

การจัดการเรื่องเงินเดือนของพนักงาน เป็นงานที่มีความสำคัญมากของทุกองค์กร จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และรวมไปถึงการรักษาความลับเรื่องเงินเดือนของพนักงาน เพื่อลดปัญหาและความยุ่งยากต่างๆในการจัดการภายในองค์กร บริษัทเอาท์ซอร์ส บริการจัดทำเงินเดือนจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่หลายๆองค์กรเลือกใช้ทำให้องค์กรประหยัดเวลาในการบริหารจัดการด้านงานเอกสารและงานธุรการต่างๆ  การคำนวณเงินเดือน รายได้ ภาษี เรื่องประกันสังคม สวัสดิการ และระบบเอกสารต่างๆ

ประเภทการให้บริการจัดหางาน

1.บริการรับทำเงินเดือน

 • คำนวณวัน-เวลาเข้าออกงาน ขาด ลา มาสาย ค่าล่วงเวลา โอทีของพนักงาน
 • จัดทำรายงานข้อมูลเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • จัดทำรายงานเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษี ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน
 • จัดทำข้อมูลรายงานเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก
 • จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงาน

2.บริการงานธุรการและบุคคล

 • บริการกองทุนประกันสังคม
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
 • แจ้งเข้าและแจ้งออกจากผู้ประกันตน
 • ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
 • ขอรับเงินชดเชย กรณีเคลมค่ารักษาพยาบาล
 • บริการเกี่ยวกับกองทุนทดแทน
 • นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 • ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

ข้อดีของบริการเอาท์ซอร์ส

 • ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการคัดสรร สรรหาพนักงาน เช่น ค่าโฆษณา การคัดเลือก การทดสอบและการสัมภาษณ์งาน
 • ลดต้นทุนการบริหารจัดการต่างๆ เช่น สวัสดิการพนักงาน การขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี  และค่าชดเชยทางกฎหมาย
 • ลดปัญหาเรื่องการหยุด การลา การลาออก โดยมีพนักงานทดแทนในกรณีที่พนักงานประจำไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก
 • ประหยัดเวลาในการคิดเงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษี และรายได้อื่นๆ
 • ลดต้นทุน พนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถปรับขนาดองค์กรได้ตลอดเวลา ลดปัญหาฟ้องร้องหรือข้อพิพาทกรณีมีการเลิกจ้างหรือลดจำนวนพนักงาน
 • องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นกิจกรรมไปยังธุรกิจหลัก
 • ได้รับคำปรึกษาและความรู้จากทีมงานมืออาชีพ

 

บริษัท Event, Organizer Agency

บริการจัดงานอีเว้นท์

บริษัท บริการจัดงานอีเว้นท์ ออกาไนเซอร์งานเปิดตัวสินค้า ,งานแสดงสินค้า, โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า, จัดงานอีเว้นท์, จัดงานประชุมสัมนา

บริษัท Document Services บริการงานระบบเอกสาร

บริการรับจ้างดูแลระบบเอกสาร ดูแลงานเอกสาร คัดแยก สแกน คีย์ข้อมูล จัดเก็บ จัดเรียง จัดเก็บเอกสาร เก็บเข้าแฟ้ม เข้ากล่อง ภายใน หน่วยงาน document services, data entry services, document process, Data Process, Document outsourcing

บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (Executive Marketing Services Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสรรหาและดูแลบุคลากรและจัดกิจกรรม ทางการตลาดสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในรูปแบบบริษัท เอาท์ซอร์ส (Outsource)สรรหาพนักงาน (Recruitment) และออกาไนเซอร์งานอีเว้นท์ (Event Organizer) หลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันมีพนักงานประจำกว่า 300 คน และพนักงานหมุนเวียนกว่า 1,000 คน โดยให้บริการให้กับธนาคาร บริษัทมหาชน และบริษัท องค์กรชั้นนำ อีกมากมาย

บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด มีความต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งงาน

พนักงานไอที (IT Helpdesk, IT support, IT Infrastructure, IT outsource)

พนักงานประจำสำนักงาน (Admin, บัญชี, ธุรการ, เลขานุการ)

พนักงานเชียร์ขายสินค้า PC / BA ประจำ ( Full Time )

พนักงานคีย์ข้อมูล สแกนข้อมูล จัดเก็บเอกสาร (Data Entry) ประจำสำนักงาน / ออฟฟิศ

พนักงานขายเน็ต ออกบูธคอนโด (Part-time)

พนักงานเชียร์ขายสินค้า PC / BA พาร์ทไทม์ ( Part Time)

ลูกค้าของเรา

เราไดัรับความไว้วางใจ จากการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพด้านการบริการ จึงมีบริษัท ห้างร้าน และผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชน มากกว่า 100 บริษัททั่วประเทศ

แผนที่