Executive Marketing Services Co.,Ltd.

บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

            บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (Executive Marketing Services Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสรรหาและดูแลบุคลากรและจัดกิจกรรม ทางการตลาดสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในรูปแบบ บริษัท เอาท์ซอร์ส (Outsource) สรรหาพนักงาน (Recruitment) และออกาไนเซอร์งานอีเว้นท์ (Event Organizer) หลากหลายรูปแบบ มีบริการให้คำปรึกษาด้านงานบุคคล HR Outsource งานเงินเดือน Payroll Outsource การฝึกอบรม HR Training การพัฒนาบุคคลากร และบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด ปัจจุบันมีพนักงานประจำกว่า 300 คน และพนักงานหมุนเวียนกว่า 1,000 คน โดยให้บริการให้กับธนาคาร บริษัทมหาชน และบริษัท องค์กรชั้นนำ อีกมากมาย

ประเภทการให้บริการ

 1. บริษัท Recruitment Services สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง ในลักษณะ Head Hunter โดยมีระยะเวลาในการรับประกัน ในการสรรหาบุคคลากรและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าจ้างจะได้บุคคลากรที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ, คิดอัตราค่าบริการที่มีความเป็นธรรม และบริการที่รวดเร็ว ทันความต้องการ

          โดยบริษัทมีบริการจัดส่งบุคลากรเพื่อไปประจำยังออฟฟิศ สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ตามที่ลูกค้ากำหนด เช่น  พนักงานประจำออฟฟิศ สำนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี, พนักงานทำเงินเดือน, พนักงานประชาสัมพันธ์, เลขานุการ, พนักงานรับโทรศัพท์, พนักงานจัดซื้อ, พนักงานคีย์ข้อมูล, IT support , Helpdesk, Programmer, ฯลฯ

 1. บริษัท Outsourcing Services สรรหาและคัดเลือก ว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน และพนักงานสัญญาจ้าง ตามคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดย EMS จะเป็นผู้ดำเนินการบริการจัดการ จ่ายค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ภาษีให้แก่ลูกจ้างโดยตรง และเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างเป็นรายเดือน โดยที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องมีภาระต้นทุนเพิ่ม หรือพันธะผูกพันใดๆ หลังเสร็จสิ้นกำหนดระยะเวลาที่ว่าจ้าง

          กรณีที่ผู้ว่าจ้างมีพนักงาน หรือลูกจ้างชั่วคราวอยู่แล้ว สามารถโอนพนักงานที่มีอยู่เดิมมาให้ EMS ทำหน้าที่บริหารและดูแลการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ภาษีให้แก่ลูกจ้าง

          ลักษณะงานบริการ Outsourcing Services ที่ให้บริการ

 • งานบัญชี งานเงินเดือน Payroll Outsourcing
 • งานสแกนเอกสาร Document Scan และ งานจัดเก็บเอกสาร Document Filing
 • งานคีย์ข้อมูล Data Entry งานตรวจเอกสาร งานคัดแยกเอกสาร งานตรวจสอบเอกสาร
 • งานเดินเอกสาร, พนักงานตรวจนับ / คัดนับ แบงค์ธนบัตร
 • งานบรรจุซอง
 • งาน Greeter ประจำสาขาของธนาคาร
 • งาน Mobile Application ประจำสาขาของธนาคาร
 • พนักงานไอที IT support, IT Infrastructure, Network, Helpdesk, Programmer, Engineer
 • งาน call center
 • พนักงาน ประจำสำนักงาน แอดมิน Admin เลขา Secretary ธุรการ
 • งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการ

 

หลักการบริการของบริษัทเอาท์ซอร์ส

การจัดหาจากภายนอก เป็นวิธีการที่องค์กรธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆจากแหล่งภายนอก เพื่อเป็นการปลดภาระหน้าที่ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กรออกไปแทนที่จะดำเนินการเอง และไปมุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การทุ่มกำลังพลและทรัพยากรไปที่ธุรกิจที่มีความชำนาญเพียงอย่างเดียว จะทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนักในปัจจุบัน ดังนั้นงานด้านบุคลากรและบริการเอ้าท์ซอร์สจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่องค์กรธุรกิจสมัยใหม่หันมาให้ความสนใจเพื่อทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถขยายหรือลดขนาดได้อย่างรวดเร็ว และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรเพื่อให้พร้อม สำหรับการแข่งขันในตลาดปัจจุบันผู้บริหารงานในองค์กรต่างๆ ได้เริ่ม ที่จะผลักดันงานด้านธุรการประจำวันและงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ รวมไปถึงงานกิจกรรมต่างๆ ออกให้กับแหล่งภายนอก เพื่อที่บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรจะได้มีเวลาให้กับงานที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อสนองตอบความต้องการ ทางธุรกิจได้มากขึ้นและมีผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจได้เต็มที่ 

จุดเด่นการให้บริการเอาท์ซอร์ส (ข้อดีของบริษัทเอาท์ซอร์ส)

 • ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดสรรบุคลากร
 • ประหยัดเวลาในการคิดเงินเดือนประกันสังคมภาษี และรายได้อื่นๆ
 • ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ การฝึกอบรมโบนัสประจำปี,อัตราขึ้นเงินเดือน,ค่าชดเชยทางกฎหมาย และสวัสดิการอื่นๆ
 • สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและสามารถขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรได้
 • ลดปัญหาเรื่องการหยุด การลา โดยมีบุคลากรทดแทนในกรณีที่พนักงานประจำไม่มาปฏิบัติหน้าที่
 • มีระยะเวลารับประกัน สำหรับการให้บริการสรรหาบุคลากร
 • คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ลดภาระในการดูแลจัดการภารกิจที่ได้มอบหมายไปแล้ว
 • ให้เวลาเต็มที่กับการดูแลด้านนโยบาย บริการใหม่ๆ และกลยุทธในการแข่งขันในตลาด
 • ทำให้องค์กรมีขนาดที่เหมาะสม
 • เพิ่มความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าให้มากขึ้น
 • เพิ่มภาพลักษณ์ของบริษัท
 • ให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบมาตรฐานสากล