บริษัท HR Outsource บริการเอาท์ซอร์สด้านทรัพยากรบุคคล  (บริษัท HR Outsourcing Services)

ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทเอาท์ซอร์ส จะเริ่มให้บริการตั้งแต่การสรุปตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติของพนักงานกับบริษัทลูกค้า โดยมีการสรรหา คัดเลือก ทำสัญญา ผู้สมัครงาน ดูแลควบคุมพนักงาน ตลอดจนทำสัญญาสินสุดการจ้างงาน

กระบวนการดำเนินการด้านเอาท์ซอร์ส

  • การคัดสรร สรรหาผู้สมัครงาน
  • การจัดเตรียมสัญญาจ้าง
  • การประสานงานเซ็นสัญญาจ้างงาน
  • การจัดเก็บประวัติพนักงาน
  • การจัดเตรียมเอกสารประเมินผ่านทดลองงาน
  • บริหารจัดการงานสวัสดิการพนักงาน
  • ปรับปรุงข้อมูล และแฟ้มประวัติพนักงาน
  • การจัดเตรียมเอกสารลาออก และแจ้งลาออก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม และอื่น ๆ